تهران – زنجان جنوبی بن بست ده متری سوم پلاک ۱۰ واحد۵

    ۶۶۰۹۰۶۸۰ ۶۶۰۹۰۶۹۴