قیمت مغز گردو

قیمت مغز گردو در سال 99 نسبت به سال گذشته نزدیک به 80 درصد رشد داشته است. از آنجا که قیمت مغز گردو تحت تاثیر سه عامل یعنی تورم ، میزان واردات و صادرات و نحوه تولید آن می باشد بایستی هر سه عامل را در تعیین قیمت مدنظر قرار…