قیمت گردو بدون پوست در بازار داخلی نسبت به سال گذشته (سال ۹۸) بیشتر از صد درصد رشد داشته. و این در حالی است که میزان صادرات گردو ۹۳% کاهش داشته است و بایستی اصولا به دلیل نبود عرضه در بازارهای جهانی
Read More